Orley-kost.kz here. !!!

1

1

1

 

 

11

Кафедраның профессорлық-оқытушы құрамы:

Кафедра меңгеруші м.а.  Жусупова Г.С.

Аға оқытушы     Жаналина Л.Е.

Аға оқытушы     Истомина Н.С.

Аға оқытушы     Ибрагимов К.Т.

Аға оқытушы     Мускина А.Н.

Кафедра туралы ақпарат:

Мақсаты: үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесінде Мұғалімнің психологиялық-педагогикалық дамуын ғылыми-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету

Міндеттері:

1. оқытушыларды институт ішінде оқыту, сондай-ақ кәсіби дамудың жеке траекторияларын әзірлеу және іске асыру есебінен кафедраның кадрлық және ғылыми әлеуетін жетілдіру

2. педагогтердің біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламалары мен нысандарының мазмұнын жаңарту, білім берудің жаңа моделі контексінде біліктілікті арттырудың өзекті курстарын әзірлеу

3. ғылымның заманауи жетістіктері негізінде кафедра мәселесі бойынша инновациялық-зерттеу және эксперименттік қызметті жандандыру және белсендіру

4. білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық пен өзара іс-қимылдың нысандары мен мазмұнын айқындау

Бағыттары:
1. әлемдік білім беру үрдістерін және қазақстандық білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттарын ескере отырып, педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламалары мен нысандарының мазмұнын жаңарту;

2. оқыту процесін технологияландыру, әрекетшілдік және құзыреттілік тәсілдемелерін іске асыруды қамтамасыз ететін тұлғаға бағытталған технологияларды, оқытудың интербелсенді әдістерін пайдалану бойынша қызметті өзектендіру;

3. педагогтің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін ақпараттық-әдістемелік ортаны байыту және дамыту;

4. білім беру қызметтерінің вариативтілігі мен сапасын қамтамасыз ету;

5. педагогикалық білім беру саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, мұғалімнің кәсіби дамуы және үздіксіз педагогикалық білім беру мәселелері бойынша тәжірибе алмасуды жүзеге асыру.


 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ КАФЕДРАСЫ

ЖУСУПОВА ГАЛИЯ САПАРБЕКОВНА

Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі

Е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон: 54 16 13 (107); 8 7767125576

БІЛІМІ:

 • Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

 • А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, гуманитарлық пәндер магистрі

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕК ӨТІЛІ:

26 жыл

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

 • Қазақ тілі пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша курс

 • Халықаралық семинар-тренинг "Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации"

 • «Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайынды педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту» курсы, 2018 ж. «Особенности образовательных учебных программ и системы критериального оценивания в рамках обновления содержания среднего образования

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:

>«Көптілді мектептерде оқушыларды көпэтномәдениеттілікке тәрбиелеу»

МАҚАЛАЛАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару. Әдістемелік ұсыныстар. 2014.

 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жұмыстары. Дидактикалық тапсырмалар. 2014.

 • Абай мұрасының рухани-адамгершілік және танымдық құндылықтарын өзектендіру.Мақала. 2014.

 • "Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі моделі"

 • "Ключевые педагогические компетенции в условиях инклюзивного образования"

 • "Билингвалды тілдік құзыреттілікті қалыптастырудың маңыздылығы"

 • «Полиэтнокультурное воспитание: обоснование проблемы»  VIII Международная конференция «Наука и образование: история, современность, перспективы» 2015 г.

 • «Полиэтнокультурное воспитание учащихся в условиях полиязычной школы» журнал «Молодежный научный вестник», май 2016г., Башкортостан, Свидетельство№0063   2016 г.

 • «Полиэтнокультурное воспитание личности как одно из приоритетных направлений современного образования»  «Проблемы педагогики».  г.Иваново, РФ   №5 май 2016 г.

 • Проектная  деятельность в полиэтнокультурном воспитании учащихся  полиязычной  школы Международный научно-исследовательский журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»  №12     2016г.

 • «Полиязычие - основа формирования поликультурной личности» опубликована в международном журнале «Pyxis» Научный журнал «Pyxis» № 9 2016 г.  (г.Санкт-Петербург)

 • «Көпмәдениетті тұлға қалыптастыру жағдайында көптілділік білім берудің ерекшеліктері» (Көптілділік – уақыт қажеттілігі) Газета «Костанай таны» №88  12.08.16г.

 • Билингвалды тілдік құзыреттіліктерді  қалыптастыру жолдары  Костанай: Вестник. №2(11) – 2016. С. 34-36

 • Полиэтнокультурное воспитание обучающихся на основе «Рухани Жаңғыру» Республиканский семинар «Рухани Жаңғыру –гүлдену мен келісім жолы», 2018ж. 30 мамыр, Алматы

 • Понятийный аппарат: Полиэтнокультурное воспитание; «Молодой ученый» международный журнал №1 (16), ақпан 2018ж

 • Үздіксіз педагогикалық білім беру- кәсібилікті арттырады. «Білімді Ел/Образованная страна» республикалық газеті №34(143) 11 қыркүйек 2018

 • Заманауи сабақты жаңартылған білім беру мазмұны аясында қарастыру. Журнал «Білім-технологиялар»№4, 2018

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР:

 • Мұғалім қызметін ұйымдастыру және басқару (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2014

 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту тапсырмалары Қостанай, 2014.

 • Оқу сауттылығын дамытуға арналған белсенді стратегиялар (әдістемелік ұсыныстар) Қостанай, 2015.

 • Методика CLIL в обучении предмету и языку (методическое посбие) Костанай, 2016.

   


   

ЖАНАЛИНА ЛАУЛА ЕРКЕНОВНА

Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Білімі:
1995 ж. А.Байтұрсынов ат. Қостанай Мемлекеттік университеті мамандығы: орыс тілі және әдебиет мұғалімі

Мақалалар

•    «Полиязычие в условиях обновления содержания – основа формирования поликультурной личности» (2016ж.)
•    «Национальная идея «Мәңгілік ел» в преподавании русского языка как иностранного второго» (2016ж.)
•    «Духовно-нравственное воспитание учащихся начальной школы в контексте национальной идеи «Мәңгілік ел»» (2016ж.)
•    «Работа по реализации функциональной грамотности на уроках русского языка» (2017ж.)
•    «Инновационные методы обучения на уроках русского языка как путь совершенствования образовательного процесса» (2017ж.)
•    «Профессиональная компетентность и умения педагога в условиях обновления содержания образования» (2017ж.)
•    «Семья как фактор личностного развития ребенка» (2017ж.)ИСТОМИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА

Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Білімі:
1992 жыл КСРО 50 жылдығы ат.Қостанай педагогикалық институты  әдіскер-тәрбиеші, сурет мұғалімі.
2016 жыл Омбы мемлекеттік университеті. Педагогика магистрі.
Қосымша білімі
«НЗМ» ДББҰ Кембридж университетінің Білім факультетімен бірлесіп әзірлеген үшінші (базалық) деңгейдің базалық бағдарламасының 3-ші бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер. «Өзін – өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер. «Сабақтағы жалпыадамзаттық құндылықтар».
«Көркем еңбек»пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер.

Әдістемелік әзірлемелер
-Диалоговое обучение в духовно – нравственном воспитании учащихся.2016 жыл.
-Интеграция предмета «Самопознания» с другими учебными дисциплинами. 2017 жыл.
-Творческая деятельность на уроках самопознания как одно из условий духовно – нравственного воспитания. 2018 жыл.
-ТРИЗ: учим мыслить креативно. 2018 жыл.
-Метод рассказывания историй как способ вовлечения учащихся в процесс глубокой духовно – нравственной беседы. 2020ж.

Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы
«Диалоговое обучение в духовно – нравственном воспитании».
Мақалалар
•    Истомина Н.С., Творчество классного руководителя - отказ от шаблонов и стереотипов // Республиканский научно-методический журнал «Воспитание школьника» №3, 2016ж.
•    Истомина Н.С., Педсовет. «Роль внеурочной деятельности в воспитательной системе школы» // Республиканский научно-методический журнал «Справочник классного руководителя» №3, 016г.
•    Истомина Н.С. «Фасилитация как один из эффективных способов генерирования идей». Практическая педагогика. Электронная газета. 23.02.2018 г.
•    Истомина Н.С. Метод рассказывания историй как способ вовлечения учащихся в процесс глубокой духовно-нравственной беседы // Тренер - EDUCATION. – 2018. - № 2.
•    Истомина Н.С. Пилотный проект по интеграции Программы нравственно - духовного образования "Самопознание" в целостный педагогический процесс. Тренер - EDUCATION. – 2018. - № 4.
•    Истомина Н.С. «Общечеловеческие ценности на уроке: Обучение через диалог». Костанай даусы. 2018. №1.
•    Истомина Н.С. Использование цитат и позитивных высказываний в духовно – нравственном образовании школьников. Білім – Инфо.- 2018.- № 2.
•    Истомина Н.С. Особенности использования рассказов и историй в духовно – нравственном воспитании школьников на уроках самопознания. Білім-Инфо. Октябрь 2018.№ 4.
•    Истомина Н.С. Кто нас выводит в мастера. Қостанай даусы. 26.10. 2018.
•    Истомина Н.С. Методы и техники фасилитации в решении педагогических задач и выработке эффективных решений. Солнечный свет. Электронная газета. Апрель 2019 г.
•    Истомина Н.С. Общечеловеческие ценности на уроке – путь раскрытия духовно – нравственного потенциала учащихся. Білімді ел, ноябрь 2019 года.
•    Истомина Н.С. Особенности преподавания предмета «Художественный труд» в условиях обновления содержания образования. Тренер- ЕDUCATION, 2019 г.
•    Истомина Н.С. Пилотный проект по интеграции программы нравственно- духовного образования «Самопознание» в учебно – воспитательный процесс организаций образования. Тренер - EDUCATION. №3, 2019 г.
•    Истомина Н.С. Подведены итоги олимпиады по художественному труду. Учительская плюс. Февраль. 2019 г.
•    Истомина Н.С. Концепция самопознания на основе международного опыта общечеловеческих ценностей. Билим инфо, март 2019 г.
•    Истомина Н.С. Урок художественного труда становится лучше с предметом «Самопознание». Учительская плюс. Октябрь. 2019 г.
•    Истомина Н.С. Великие педагоги о роли учителя в духовно – нравственном становлении личности. Сетевая научно – практическая он – лайн конференция «Воспитание личности на основе общечеловеческих ценностей в свете реализации Государственной программы развития образования РК на 2020-2025 гг». Астана, 2020 г.
•    Истомина Н.С. Методические особенности интеграции предмета «Самопознание» с другими учебными дисциплинами. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования: проблемы и перспективы». Атырау. 10 июня 2020 г.
•    Истомина Н.С. О приоритете духовно – нравственного образования в современном мире. Солнечный свет. Электронная газета. № 26. 2020 г.
•    Истомина Н.С. Современные педагогические подходы в обучении художественному труду. Тренер- ЕDUCATION, 2020 г.
•    Истомина Н.С. Становление глобально компетентной личности на основе ценностного подхода в преподавании предмета «Самопознание». Тренер- ЕDUCATION, 2020 г.
•    Истомина Н.С. Метод рассказывания историй как способ вовлечения учащихся в духовно – нравственную беседу. Қостанай даусы, март 2020 г.
 


 ИБРАГИМОВ КАМИЛЬ ТИМЕРГАЗИЕВИЧ

Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы

Білімі: жоғары, Челябі мемлекеттік педагогикалық институт, жаратылыстану-география факультеті, биология мұғалімі;
ЖОО-дан кейінгі, Челябі мемлекеттік мәдениет  институты, «Білім және педагогикалық ғылымдар» бағыты бойынша аспирантура, зерттеуші, оқытушы-зерттеуші.

Педагогикалық өтілі31ж.
Электрондық адресі: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мақалалар:
•    «Инновационные процессы в системе ТиПО Костанайской области» (2015г.)
•    «Развитие системы технического и профессионального образования в условиях реализации Государственной Программы развития образования и науки на 2016-2019 годы» (2016г.)
•    «Обновление содержания технического и профессионального образования в свете реализации Послания Президента РК «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»(2016г.)
•    «Подготовка кадров и повышение квалификации педагогов технического и профессионального образования в условиях реализации государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы: проблемы и перспективы» (2016г.)
•    «Внедрение обновленного содержания технического и профессионального образования» (2016г.)
•    Галимуллина Л.Р. Исследование математической модели устройства для измерения сжатия зубов / Галимуллина Л.Р., Ибрагимов К.Т. // Международная молодежная научная конференция «xxii туполевские чтения (школа молодых ученых): материалы конференции сборник докладов. Российский фонд фундаментальных исследований, Казанский национальный исследовательский технический университет им. АН. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). - 2015. - С. 568-569.
•    Ибрагимов, К.Т.Инновационные процессы в системе технического и профессионального Костанайской области / К.Т. Ибрагимов // Вестник "Өрлеу" -kst.- 2015.- №2.- С.94-96.
•    Ибрагимов К.Т. Инновационные облачные технологии в бизнес-процессах хозяйствующего субъекта: российские реалии и перспективы / Ибрагимов К.Т., Викторова Н.Г. // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием. - 2016. - С. 43-46.
•    Ибрагимов, К.Т. Модернизация технического и профессионального образования / К.Т. Ибрагимов // Вестник "Өрлеу" -kst.- 2016.- №4.- С.97-99.
•    Ибрагимов К.Т. К ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / К.Т. Ибрагимов //Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века: материалы Международного научно-творческого форума (научной конференции). Челябинск.- 2017. - С.247-249.
•    Ибрагимов, К.Т. Подготовка кадров и повышение квалификации педагогов технического и профессионального образования в условиях реализации государственной программы / К. Ибрагимов //Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании: сборник материалов V Всероссийской интернет-конференции с международным участием (20-22 декабря 2016 года). Часть 2. - Москва, 2017. - С. 71-75.
•    Ибрагимов К.Т. Реализация государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы: проблемы и перспективы технического и профессионального образования / К.Т. Ибрагимов // Молодой исследователь: вызовы, поиски и перспективы развития российского образования: сборник материалов XX Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых исследователей.- 2017. - С. 79-84.
•    Ибрагимов К.Т. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИя / К.Т. Ибрагимов //Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века: материалы Международного научно-творческого форума (научной конференции). Челябинск.- 2017. - С. 79-84.
•    Ибрагимов К.Т. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ "СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ" / К.Т. Ибрагимов // Вестник Таджикского национального университета. - 2019. - № 2. - С. 224-230.
•    Ибрагимов К.Т. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ /
•    К.Т.Ибрагимов // Культурные инициативы: материалы 51 Всероссийской с международным участием научной конференции молодых исследователей / Челябинский государственный институт культуры; составитель и научный редактор Ю. В. Гушул, ответственный за выпуск С. Б. Синецкий. -2019. - С. 166-168.
•    Ибрагимов К.Т. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / К.Т. Ибрагимов //
•    Ибрагимов К.Т. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ / К.Т. Ибрагимов //
Антропологическое знание как системообразующий фактор профессионального педагогического образования: сборник научных статей Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 127-130.
•    Ибрагимов К.Т. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ / К.Т. Ибрагимов // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12. - № 1 (47). - С. 41-52.

 


 МУСКИНА АЙНУР НУРЛАНОВНА

Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы

Білімі:
•    А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 2008ж.
•    Ы.Алтынсарин ат. Арқалық Мемлекеттік Педагогикалық Институты, 2012ж
•    2016ж. - Омбы мемлекеттік университеті. Педагогика магистрі.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Қосымша ақпарат:
2014 жыл  «Бөбек» ҰҒПББСО әзірлеген үшінші (базалық) деңгейдегі «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы бойынша өзін-өзі тану мұғалімдерін даярлау үшін тренерге оқу

Қосымша білім:
«Сабақтағы жалпыадамзаттық құндылықтар» «Өзін – өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер.
 
«Сыныптағы жалпыадамзаттық құндылықтар» «Өзін – өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер.  

«Жаратылыстану» пәні бойынша білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасы бойынша сертификатталған тренер.

Жалпы ақпарат:
•    2009-2013жж – Ғ.Жұмабаев атындағы  Боровской орта мектебі, биология пәні мұғалімі
•    2013, қараша - «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бойынша ПҚ БАИ» білім беру үрдісін  психологиялық-педагогикалық қолдау кафедрасының аға оқытушысы 

Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы:
«Биология сабақтарында онлайн платформаларды білім сапасының тиімділігін арттыру құралы ретінде пайдалану»
Әдістемелік әзірлемелер
1. «Ішкі мүшелер топографиясы» факультативті курсы (оқу әдістемелік кешені)
2. Биология пәнінде оқу-тәрбие үрдісінде интербелсенді технологияны қолдану (методическое пособие)
3. Навигация в мире профессий (ЦОР)
4. Биология - жетістік алгоритмі (Жас маманның виртуалды кабинеті) – (ЦОР)

Ғылыми жарияланымдар:
1. «Ішкі мүшелер топографиясы» факультативті курсы (оқу әдістемелік кешені)
2. Биология пәнінде оқу-тәрбие үрдісінде интербелсенді технологияны қолдану (методическое пособие)
3. Биология пәнінде экологиялық тәрбие беру. Білім-Инфо №1,2014ж.
4. Шағын жинақталған мектептерде биология пәнін оқытудың әдістері. Білім – Инфо №3, 2014 ж
5. Тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру. Білім-Инфо № 4, 2014

Мақалалар
•    Мускина А.Н. «Доверие, партнерство, право в образовательных организациях» // Международная он-лайн конференция «Деятельность управляющих советов в общеобразовательных организациях» Россия, Москва, 26 қазан 2015ж.;
•    Мускина А.Н. «Ұстаз біліктілігін көтеру – ұстаздың кәсіби өсуінің маңызды бөлшегі» // Международный он-лайн семинар «Пути повышения статуса педагога в системе повышения квалификации» Казахстан, Атырау, 26 қараша 2015ж.;
•    Мускина А.Н. «Сандық – виртуальдық технологиялар көмегімен физика пәні бойынша оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру» // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Орта мектепте физика пәнін оқытудың сандық – виртуальдық технологияларды қолданудың маңызы: келешегі мен нәтижелері». Қызылорда, 13 қараша 2015ж.;
•    Мускина А.Н. «Қазақстандық мектептерде – эвалюация жүргізу -жаңа сипаттағы құбылыс» // «Білім беру инновациялары ізденіс және шешімдері». Орал, МПИ, 20 қараша 2015ж.;
•    Мускина А.Н. «Нұр беруші ұстаздарды шабыттандыратын курс» //Научно-методический вестник «Білім-инфо». Костанай, №5 2015ж;
•    Мускина А.Н. «Өзін-өзі тану-рухани-адамгершілік білім берудің қайнар көзі» // Республиканский информационно-методический журнал «Тренер-Education». Костанай, № 6 2015
•    Мускина А.Н., Инновационное направление совершенствования содержания образования в Казахстане //Проблемы педагогики № 5 (16) 2016.
•    Мускина А.Н., Выбор моей будущей профессии //Российский чительский on-line журнал 26.04.2016ж.
•    Мускина А.Н., Нұр беруші ұстаздарды шабыттандыратын курс // Республиканский научно-практический журнал «Самопознание. кz» №1, 2016г.
•    Мускина А.Н., Білімнің негізгі өзегі – мәңгілік құндылықтар // Оқушы тәрбиесі – Воспитание школьника № 5(сәуір) 2016.
•    Мускина А.Н. Өзін – өзі тану пәні басқа пәндерден өзгерек//Самопознание.кз, декабрьский выпуск 2016.
•    Мускина А.Н., Биология сабақтарында формативтік бағалауды қолдану// Жаратылыстану ғылымдары, декабрь, 2016.
Яндекс.Метрика
Find us on Facebook
Follow Us
Find us on Facebook
Follow Us