Orley-kost.kz here. !!!

1

1

1

Проектирование профессионального маршрута учителя вусловиях подготовки к 12-летнему образованию

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции педагогов

 «Проектирование профессионального маршрута учителя в условиях подготовки к 12-летнему образованию»

Конференция проводится в период с 10 ноября по 28  ноября  2014 года

Формат проведения конференции дистанционный.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Школьная исследовательская лаборатория.
  • Режиссура современного урока: от идеи до результата.
  • Информационная и медийная грамотность учителя в рамках профессионального маршрута педагога.

Рабочие языки конференции: казахский, русский.

Принять участие в работе конференции могут педагогические работники общеобразовательных школ.

Положение о конференции, порядок проведения  и требования, предъявляемые к материалам,  размещены на сайте филиала www.orley-kost.kz 

Для участия в конференции и публикации материала необходимо направить по электронной почте  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. следующее:

Материалы конференции принимаются до 28 ноября 2014г.

По всем возникающим вопросам  обращаться на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , в оргкомитет по телефону: 8 (714-2) 54-16-13 доб.102

Рекомендации

 «Педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту

білім сапасын басқару құралы ретінде»

республикалық семинарының

ұсынымдары  

Білім беру ұйымдары, қосымша кәсіптік білім беру ұйымдары, әдістемелік қызметтің жұмыс жағдайын, мәселелері мен келешегін талқылай отырып, семинар қатысушылары келесіні белгіледі:

- «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалдарының, әдістемелік қызметтердің жұмысы  республика педагогтарын формалды (біліктілікті арттыру курстары, семинарлар, т.б) және формалды емес (желілік қауымдастықта жұмыс жасаудың формалары: шеберлік сыныптар, консультациялар, семинар-тренингтер,  конференциялар және т.б.) оқытуға, кәсіби мансаптың кез келген кезеңінде көмек көрсетуге бағытталады;

-курстық дайындық мазмұнына, формалары мен әдістеріне, оқыту технологияларына инновациялық өзгерістер енгізілген, көп векторлы модульдік бағдарламалар, оқу-әдістемелік кешендер, цифрлы оқыту ресурстары әзірленген;

-қысқа мерзімді біліктілікті арттыру курстары мен деңгейлік бағдарламалар бойынша курстарда оқытудан өткен педагогтардың курстық дайындық және курстан кейінгі қызмет сапасын мониторингтік зерттеу үздіксіз жүргізіледі;

-мұғалім мен оқушының субъект-субъектілік қарым-қатынасқа көшуі жүзеге асырылады.

Заманауи білім беру үлгісін енгізу, көрсетілетін қызмет сапасы мен оның қоғам және мемлекет сұранысына сәйкестілігін қамтамасыз ету мақсатында семинар ұсынады:

 «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалдары, әдістемелік қызметтер: 

-жас педагогтарды кәсіби қолдауды басқару, мұғалімдердің мансаптық келешегін жобалау және жүзеге асыру, білім беру үрдісін дараландыруды қамтамасыз ететін педагогтармен жұмыс жасаудың инновациялық формаларын пайдалану бойынша жұмысты жетілдірсін; 

-облыстардың білім басқармаларымен, аудандық және қалалық білім бөлімдерімен бірге мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамытуға, үздіксіз педагогикалық білім беруді қамтамасыз етуге бағытталған жобаларды әзірлесін;

- педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселесі бойынша ғылыми қолданбалы зерттеулердің тақырыптарын белгілесін;

- білім беру ұйымдарының білім сапасын басқару құралы ретінде педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту бойынша үздік педагогикалық жұмыс тәжірибесін зерделесін; курстық дайындық пен курсаралық ісшараларды өткізу, білім беру мазмұнын жаңарту мәселесі бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру үшін отандық және шетелдік әріптестердің ғылыми кадрлық әлеуетін қатыстырсын;

-жаңашыл мұғалімдерді жеке педагогикалық тәжірибені кең таратуға, білім беру бағдарламалары мен әдістемелік материалдарды әзірлеу мен сараптауға қатыстырсын.

 Білім беру ұйымдарының басшылары: 

-педагогтың кәсіби құзыреттілігін дамытудың заманауи амалдарын енгізудің ғылыми-әдістемелік қолдауын қамтамасыз етсін; 

-білім сапасын арттыруда педагогтардың біліктілігін арттыру тиімділігін мониторингілеуді енгізсін;

-үздік түлектерді педагогикалық ЖОО мен колледждерге тарту үшін БАҚ, жергілікті атқару органдары және қоғаммен өзара әрекет ету арқылы кәсіби бейіндеу бойынша жұмыс формаларын кеңейтсін.

Рекомендации

республиканского семинара  «Развитие профессиональной компетентности педагогов как средство управления качеством образования»

Обсудив состояние, проблемы и перспективы работы организаций образования, дополнительного профессионального образования,  методических служб, участники семинара отмечают:

-деятельность филиалов АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», методических служб направлена на освоение педагогами республики как формального (курсы повышения квалификации, семинары, др.), так и неформального обучения (различных форм работы в сетевом сообществе: мастер-классы, консультации, семинары–тренинги, конференции и др.), оказание помощи на любом этапе профессиональной карьеры;

-внесены инновационные изменения в содержание курсовой подготовки, формы и методы, технологии обучения, разработаны многовекторные модульные программы, учебно-методические комплексы, цифровые образовательные ресурсы;

-проводятся непрерывные мониторинговые исследования качества курсовой подготовки и послекурсовой деятельности педагогов, прошедших обучение на краткосрочных курсах и курсах по уровневым программам;

-осуществляется переход на субъект-субъектные отношения учителя и учащихся.

 В целях обеспечения внедрения современной модели образования, повышения качества и соответствия оказываемых услуг запросам общества и государства семинар рекомендует:

Филиалам АО «НЦПК «Өрлеу», областным, районным/городским методическим службам: 

-совершенствовать работу по управлению профессиональной поддержкой молодых педагогов, проектированию и реализации карьерных перспектив учителей, использованию действенных форм работы с педагогами, обеспечивающих личностную ориентированность образовательного процесса; 

-разработать совместно с управлениями образования акиматов областей, отделами образования акиматов районов/городов проекты, направленные на развитие профессиональной компетентности учителя, обеспечение непрерывного педагогического образования;

-определить темы научно-прикладных исследований по проблеме развития профессиональной компетентности педагогов;

-изучить передовой  педагогический опыт работы организаций образования по развитию профессиональной компетентности педагогов с  целью внедрения в практику системы повышения квалификации; привлекать научный кадровый потенциал отечественных и зарубежных коллег для проведения курсовой подготовки и межкурсовых мероприятий, организации научных исследований по вопросам обновления содержания образования;

-привлекать учителей-новаторов к широкой трансляции личного педагогического опыта, к участию в разработке и экспертизе образовательных программ и методических материалов.

 Руководителям организаций образования: 

-обеспечить научно-методическое сопровождение внедрения современных подходов к развитию профессиональной компетентности педагога; 

-внедрить  мониторинг эффективности курсовой подготовки педагогов в повышении качества образования;

-расширить формы профориентационной работы во взаимодействии со СМИ, местными исполнительными органами и общественностью для привлечения лучших абитуриентов в педагогические ВУЗы и колледжи.

 

Развитие профессиональной компетентности педагогов как средство управления качеством образования

 

СБОРНИК РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА

 

 

 Дипломы за лучшую статью Республиканского семинара

 Костанайская область

 

Вичканова  Л. А. ,

 г. Рудный

Основы управления процессом адаптации молодого специалиста в условиях современной школы

Фарафонова Н.Н.,

 г.Костанай

 Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной компетенции педагога

Зайнуллин М. Р.,

Арқалық қ.

Білім берудегі  педагогтың    құзырлығы мен тұлғалық сапалары

Есебаева Б.С.,

Әулиекөл ауд.

Математика сабағындағы құзыретті тапсырмалардың маңызы

Абишева Г. К.,

Аулиекольский р-н

Инновационный опыт по методическому сопровождению развития профессиональной компетентности педагогов как средства управления качеством образования

Набатникова Т. И., Долбня Н. И.,

Туякова Б. С., Юлдашев А. К.,  отдел МОИР филиала АО «НЦПК  «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»

Научно-методическое  сопровождение

инновационного развития педагога

 

Алимбаева Н.К.,  

Аулиекольский р-н

Методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагогов

 

Лактионова  Н, В., Лепухина  М. В.,

Лингер  Л. И.

г.Костанай

 Соблюдение принципа преемственности в работе с одарёнными детьми в начальной и основной школе

Остапенко Л. Г., Рахимова Э. Е., Султанова А. Б.,  Шарипова С. С.

г.Костанай

Создание коллаборативной среды как условие повышения профессиональной компетентности современного учителя

Жапарова А. К.

Арқалық қ.

Мұғалімнің  кәсіби құзыреттілігі  - нәтижелі  білім берудің  негізі

Шипунова О.И.,

г.Костанай

Исследовательская компетентность и образ современного воспитателя дошкольного учреждения

Воробкало И. А., Сарыкольский колледж агробизнеса и права

Проблема сквернословия  в современном обществе среди подростков

Грудупс К.Я.,

г.Костанай

Исследовательская компетентность учителя истории

Лёвина К.С. ,

г.Костанай

Исследовательская деятельность педагога как одна из форм его профессионального роста

Жаксыбаева А. М.

Сарыкольский колледж агробизнеса и права

Дифференцированный подход в обучении  учащихся на уроках спец.дисциплин  как средство повышения качества технического образования

Кункенов К.И.,
Щербакова И.А.

Костанайский
профессионально-технический
колледж

Влияние инновационной деятельности преподавателей колледжа на повышение качества подготовки профессионально-грамотного специалиста

Артюшина Л. И.,

Костанайский педагогический колледж

Реализация компетентностного подхода в учебном процессе педагогического колледжа

 

Филиалы АО «НЦПК «Өрлеу»

 

 Абдрахманова Р. Т.,

Ақмола облысы

Біліктілікті жетілдіруде мұғалімдермен кері байланыс орнату жолдары

Кузнецова С. В., Жайлыбаева А. Р., Дюсенбаева Р. Б.

Карагандинская область

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов сельских школ как фактор повышения качества образования на селе

(из опыта работы Филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по со школами сельской местности)

Махметова А. С.,

Западно-Казахстанская область

 

Педагогтің кәсіби құзіретттілігін дамытудағы біліктілікті арттыру жүйесінің жаңа тұрғысы

Өтебаев Ж. К.,

Акмолинская область

Білім сапасы - мұғалімдер қызметінің

Нигметова М.Х.,

Западно-Казахстанская область

Білім сапасын жақсартудағы кітаптің маңызы

 

 

 Формат проведения семинара, содержание и организация

Республиканский семинар проводится в режиме on-line в комнате online.ripkso.kz/ipk

Рабочие языки семинара: казахский, русский.

Работа семинара будет проводиться по следующим секциям:

15.10. – 26.10. 2014 г.

 

Интернет-секция1

«Инновационный опыт по  методическому сопровождению развития профессиональной компетентности педагогов как средства управления качеством образования»

участники: ППС, специалисты филиалов АО «НЦПК «Өрлеу», методисты, педагоги

 

Интернет-секция 2 «Исследовательская компетентность как средство самореализации  педагога»

участники: ППС, специалисты филиалов АО «НЦПК «Өрлеу», методисты, педагоги

 

Интернет-секция3    

«Механизмы развития управленческой компетентности педагога в условиях модели образования, ориентированного на результат»

участники: ППС, специалисты филиалов АО «НЦПК «Өрлеу», руководители организаций образования, методисты, педагоги

31 октября 2014 г.

11.00 – 12.30

Пленарное заседание «Развитие профессиональной компетентности педагогов как средство управления качеством образования»

участники: ППС, специалисты филиалов АО «НЦПК «Өрлеу», руководители, методисты, педагоги

 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В рамках посткурсового сопровождения сертифицированного учителя, центр уровневых программ филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»  7 октября 2014 г. организовал on-line семинар по теме «Особенности профессионального  развития сертифицированных учителей: сдерживающие факторы, пути их преодоления».

Работа семинара была направлена на выявление проблемных зон в практике преподавания сертифицированных учителей: трудностей в применение ключевых  идей  программы и поиск ответа на вопрос  «что  мешает  педагогу изменять свою практику преподавания согласно идеям Программы в лучшую сторону?»

Научно-практическая интернет-конференция

Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»

15 сентября по 1 ноября 2014 года проводит научно-практическую интернет-конференцию «Дистанционное обучение как эффективная форма повышения профессионального мастерства в системе непрерывного педагогического образования».

Интернет-конференция нацелена на обсуждение проблем дистанционного обучения в системе непрерывного педагогического образования, представление инновационного опыта по внедрению эффективных форм дистанционного обучения.

Задачи:

-актуализировать проблему дистанционного обучения в системе непрерывного педагогического образования;

-создать интернет-платформу для обсуждения проблемы и представления позитивного опыта;

-познакомиться с опытом внедрения эффективных дистанционных форм повышения профессионального мастерства педагогов;

-выявить оригинальные идеи дистанционного обучения педагогов.

В интернет-конференции предполагается работа по следующим направлениям:

Рабочие языки интернет-конференции – казахский, русский, английский.

Для участия в конференции приглашаются педагоги и руководители организаций образования, методисты, преподаватели вузов, системы повышения квалификации.

 

Для того, чтобы участвовать в «Научно-практической интернет-конференции» необходимо:

1.  Зарегистрироваться на нашем сайте (orley-kost.kz)

2.  Войти под своей учетной записью (ввести логин и пароль ) на сайт.

3.  Войти в раздел «Научно-практической интернет-конференции»

4.  Выбрать категорию из списка предложенных.

5.  После этого необходимо нажать на иконку (Создать материал)

6.  Далее загружаем материал в окне текстового редактора («визуального редактора»).

7.  После заполнения формы нажать кнопку сохранить.

8.  После всех выполненных действий вы переместитесь выбранную вами категорию, где будет список всех материалов, предложенных по данной теме. Ваш материал будет обработан модератором и опубликован в течении 24 часов. Модератор оставляет за собой право отказать в размещении материала если загруженные пользователем информация не соответствуют данной тематике и (или) содержат вредоносные программы или зараженные файлы.

 

По всем возникающим  вопросам по размещению материала на сайте обращаться на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

«Новые формы медиаобразования в процессе формирования коммуникативной компетенции учителей начальных классов и дошкольных работников»

Республиканского онлайн-семинара по теме: «Новые формы медиаобразования в процессе формирования коммуникативной компетенции учителей начальных классов и дошкольных работников»

Программа

 

 

Время проведения:

 

23 июня 2014 года, понедельник

Модератор: 

филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»

 

Участники:

педагоги дошкольных организаций, учителя начальных классов, преподаватели системы повышения квалификации работников

 

Язык проведения:

казахский, русский

 

Цель:

Качество коммуникативной компетенции учителей начальных классов и дошкольных работников в условиях использования различных форм медиаобразования   

                 

 

Яндекс.Метрика
Find us on Facebook
Follow Us
Find us on Facebook
Follow Us